نورا ادیب

سرکار خانم نورا ادیب هستن. دختر انقلابی از بهمن ۱۳۹۶